อันตราจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

การสำรวจคุณภาพไฟฟ้า | อันตราจากอุปกรณ์ไฟฟ้า | อันตรายจากไฟฟ้า | การตรวจความปลอดภัย | ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design) เป็นการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างที่เป็นภูมิทัศน์รอบตัวเรา

การออกแบบทางสถาปัตยกรรมมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการออกแบบที่ดีจะสามารถเชื่อมโยงระหว่าง คน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสมและลงตัวทั้งในด้านความสวยงาม ทัศนียภาพ และการใช้งาน การจัดพื้นที่ให้ลงตัว เหมาะสมกับความต้องการและกิจกรรมของผู้ใช้สอย ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่จำกัดของตน ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

โดยครอบคลุมขอบเขตของงานออกแบบ ตั้งแต่งานวางผังพื้นที่ ผังโครงการ (Master Plan) ออกแบบภูมิทัศน์โครงการ (Landscape Design) ซึ่งขนาดของงานออกแบบก็มีตั้งแต่งานระดับเมือง ระดับชุมชน จนถึงระดับบุคคล ส่วนลักษณะงานมีทั้งงานออกแบบเมือง ออกแบบพื้นที่ชุมชน งานออกแบบ Urban Design สถานที่ราชการ วัด อนุสรณ์สถาน ภูมิทัศน์ถนน พื้นที่ภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย สนามบิน อาคารสำนักงาน สวนสาธารณะ หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท รวมถึงบ้านพักอาศัยส่วนบุคคล

การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design) เป็นการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างที่เป็นภูมิทัศน์รอบตัวเรา

การออกแบบทางสถาปัตยกรรมมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการออกแบบที่ดีจะสามารถเชื่อมโยงระหว่าง คน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสมและลงตัวทั้งในด้านความสวยงาม ทัศนียภาพ และการใช้งาน การจัดพื้นที่ให้ลงตัว เหมาะสมกับความต้องการและกิจกรรมของผู้ใช้สอย ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่จำกัดของตน ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

โดยครอบคลุมขอบเขตของงานออกแบบ ตั้งแต่งานวางผังพื้นที่ ผังโครงการ (Master Plan) ออกแบบภูมิทัศน์โครงการ (Landscape Design) ซึ่งขนาดของงานออกแบบก็มีตั้งแต่งานระดับเมือง ระดับชุมชน จนถึงระดับบุคคล ส่วนลักษณะงานมีทั้งงานออกแบบเมือง ออกแบบพื้นที่ชุมชน งานออกแบบ Urban Design สถานที่ราชการ วัด อนุสรณ์สถาน ภูมิทัศน์ถนน พื้นที่ภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย สนามบิน อาคารสำนักงาน สวนสาธารณะ หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท รวมถึงบ้านพักอาศัยส่วนบุคคล

การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design) เป็นการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างที่เป็นภูมิทัศน์รอบตัวเรา

การออกแบบทางสถาปัตยกรรมมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการออกแบบที่ดีจะสามารถเชื่อมโยงระหว่าง คน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสมและลงตัวทั้งในด้านความสวยงาม ทัศนียภาพ และการใช้งาน การจัดพื้นที่ให้ลงตัว เหมาะสมกับความต้องการและกิจกรรมของผู้ใช้สอย ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่จำกัดของตน ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

โดยครอบคลุมขอบเขตของงานออกแบบ ตั้งแต่งานวางผังพื้นที่ ผังโครงการ (Master Plan) ออกแบบภูมิทัศน์โครงการ (Landscape Design) ซึ่งขนาดของงานออกแบบก็มีตั้งแต่งานระดับเมือง ระดับชุมชน จนถึงระดับบุคคล ส่วนลักษณะงานมีทั้งงานออกแบบเมือง ออกแบบพื้นที่ชุมชน งานออกแบบ Urban Design สถานที่ราชการ วัด อนุสรณ์สถาน ภูมิทัศน์ถนน พื้นที่ภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย สนามบิน อาคารสำนักงาน สวนสาธารณะ หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท รวมถึงบ้านพักอาศัยส่วนบุคคล

การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design) เป็นการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างที่เป็นภูมิทัศน์รอบตัวเรา

การออกแบบทางสถาปัตยกรรมมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการออกแบบที่ดีจะสามารถเชื่อมโยงระหว่าง คน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสมและลงตัวทั้งในด้านความสวยงาม ทัศนียภาพ และการใช้งาน การจัดพื้นที่ให้ลงตัว เหมาะสมกับความต้องการและกิจกรรมของผู้ใช้สอย ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่จำกัดของตน ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

โดยครอบคลุมขอบเขตของงานออกแบบ ตั้งแต่งานวางผังพื้นที่ ผังโครงการ (Master Plan) ออกแบบภูมิทัศน์โครงการ (Landscape Design) ซึ่งขนาดของงานออกแบบก็มีตั้งแต่งานระดับเมือง ระดับชุมชน จนถึงระดับบุคคล ส่วนลักษณะงานมีทั้งงานออกแบบเมือง ออกแบบพื้นที่ชุมชน งานออกแบบ Urban Design สถานที่ราชการ วัด อนุสรณ์สถาน ภูมิทัศน์ถนน พื้นที่ภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย สนามบิน อาคารสำนักงาน สวนสาธารณะ หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท รวมถึงบ้านพักอาศัยส่วนบุคคล

การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design) เป็นการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างที่เป็นภูมิทัศน์รอบตัวเรา

การออกแบบทางสถาปัตยกรรมมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการออกแบบที่ดีจะสามารถเชื่อมโยงระหว่าง คน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสมและลงตัวทั้งในด้านความสวยงาม ทัศนียภาพ และการใช้งาน การจัดพื้นที่ให้ลงตัว เหมาะสมกับความต้องการและกิจกรรมของผู้ใช้สอย ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่จำกัดของตน ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

โดยครอบคลุมขอบเขตของงานออกแบบ ตั้งแต่งานวางผังพื้นที่ ผังโครงการ (Master Plan) ออกแบบภูมิทัศน์โครงการ (Landscape Design) ซึ่งขนาดของงานออกแบบก็มีตั้งแต่งานระดับเมือง ระดับชุมชน จนถึงระดับบุคคล ส่วนลักษณะงานมีทั้งงานออกแบบเมือง ออกแบบพื้นที่ชุมชน งานออกแบบ Urban Design สถานที่ราชการ วัด อนุสรณ์สถาน ภูมิทัศน์ถนน พื้นที่ภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย สนามบิน อาคารสำนักงาน สวนสาธารณะ หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท รวมถึงบ้านพักอาศัยส่วนบุคคล